OBCHODNÍ PODMÍNKY

Účelem těchto obchodních podmínek je úprava vztahů a vzájemných práv a povinností při užívání webových stránek a webové aplikace na adrese stamgastisobe.cz, provozované společností JRWN, s.r.o.

I. Provozovatel

Pro účely těchto obchodních podmínek se Provozovatelem rozumí obchodní společnost JRWN, s.r.o., IČO: 29309450, se sídlem Klácelova 1a, 602 00 Brno, sp. zn. C 73185/KSBR vedená u Krajského soudu v Brně.

II. Dodavatel

Pro účely těchto obchodních podmínek se Dodavatelem rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, která se zaregistrovala k využívání aplikace, prošla ověřením platnosti bankovního účtu a splnila všechny ostatní podmínky Provozovatele, nutné k registraci, za účelem prodeje poukázek na čerpání svých služeb a dodávku svých výrobků Zákazníkům, prostřednictvím webové aplikace stamgastisobe.cz.

III. Zákazník

Pro účely těchto obchodních podmínek se Zákazníkem rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, která využívá aplikaci Provozovatele k nákupu poukázek na čerpání služeb nebo pořízení zboží od Dodavatele.

IV. Aplikace

Pro účely těchto obchodních podmínek se aplikací rozumí software provozovatele, dostupný na webové stránce www.stamgastisobe.cz, který slouží k automatizovanému zprostředkování obchodního vztahu, smlouvy a platby mezi Zákazníkem, který si kupuje poukázku na zboží a služby a Dodavatelem, jako poskytovatelem zboží a služeb.

V. Poukázka

Pro účely těchto obchodních podmínek se poukázkou na zboží a služby rozumí kupon/poukaz v elektronické nebo listinné podobě, emitovaný Provozovatelem v definované nominální hodnotě. Tento si Zákazník kupuje prostřednictvím aplikace Provozovatele a po jeho předložení, v místě provozovny Dodavatele, může čerpat zboží a služby Dodavatele, v uvedené nominální hodnotě. Poukázka má formu „na doručitele“, tzn. nárok na čerpání zboží a služeb vzniká osobě, která ji předkládá a může tak být poskytnuta třetí osobě. Poukázka je nedělitelná, tzn. že není možné čerpání nominální hodnoty poukázky po částech. Platnost poukázky může být časově omezena, přičemž doba platnosti musí být zřejmá při jejím nákupu/prodeji.

VI. Práva a povinnosti Dodavatele

 1. Provozovatel informuje klienta, že při registraci v aplikaci musí, v souladu s platnou legislativou, provést identifikaci, případně kontrolu zadávaných identifikačních údajů Dodavatele, zejména čísla bankovního účtu, prostřednictvím veřejně dostupných databází (např. registr plátců DPH). Provozovatel si vyhrazuje právo, vyžádat si od Dodavatele dodatečné údaje nutné k identifikaci, případně kontrole zadávaných identifikačních údajů Dodavatele. Provozovatel si vyhrazuje právo registraci Dodavatele odmítnout nebo zrušit a to bez udání důvodu.
 2. Pro provedení registrace je nutné zadat pravdivě všechny údaje požadované v registračním formuláři. Úplnou registrací a úspěšným ověřením identifikačních údajů Dodavatele, zejména čísla bankovního účtu, vzniká mezi Provozovatelem a Dodavatelem smluvní vztah o zprostředkování, který se řídí těmito obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 3. Dodavatel bere na vědomí, že je povinen poskytovat provozovateli aktuální, pravdivé a úplné informace, zejména při jeho registraci a pro potřeby obchodování v rámci aplikace.
 4. Dodavateli vzniká okamžikem registrace v aplikaci povinnost akceptovat  poukázky po jejích předložení a poskytnout předkladateli plnění ve formě běžně poskytovaného zboží a služeb v nominální hodnotě poukázek, a to za ceny, uplatňované i pro ostatní zákazníky ve stejnou dobu. Plnění je Dodavatel povinen poskytnout na adrese svojí registrované provozovny a během platné otevírací doby provozovny.
 5. Úplnou registrací a úspěšným ověřením identifikačních údajů Dodavatele, zejména čísla bankovního účtu, vzniká mezi Provozovatelem a Zákazníkem smluvní vztah, který se řídí těmito obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 6. Pokud Dodavatel zjistí, kdykoliv během užívání aplikace, že by nemusel být schopen, z jakéhokoliv důvodu, v budoucnu dostát svým povinnostem uhradit závazky plynoucí z prodávaných poukázek, je povinen okamžitě informovat Provozovatele a okamžitě žádat o ukončení prodeje poukázek na čerpání svého zboží a služeb prostřednictvím aplikace. Současně vzniká Dodavateli povinnost neprodleně vrátit všechny finanční prostředky, získané z prodeje dosud nevyčerpaných poukázek, zpět na účet Provozovatele.
 7. Dodavatel se zavazuje hradit Provozovateli poplatek za prodej poukázek dle platného ceníku Provozovatele. Poplatek bude odečten z nominální hodnoty poukázky. Dodavatel akceptuje skutečnost, že částka, zaslaná na jeho účet bude odpovídat nominální částce poukázky, snížené o poplatek Provozovateli, dle platného ceníku. Poplatek je nevratný a nezávisí na tom, zda došlo k plnění závazků mezi Dodavatelem a Zákazníkem.
 8. Dodavatel se zavazuje uhradit škodu nebo náklady, které vzniknou Provozovateli nebo pokuty uložené ve správních řízeních, vedených dohledovými orgány, pokud škoda, náklady nebo pokuty vzniknou v důsledku porušení kteréhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek ze strany Dodavatele.
 9. Dodavatel se zavazuje pečlivě zvážit, jestli jeho finanční situace a schopnost dostat svým závazkům, vzniklým v budoucnosti z prodeje poukázek, je dostatečná a realizovat registraci a následný smluvní vztah se Zákazníkem až po tomto pečlivém zvážení. Dodavatel současně bere plně na vědomí všechna rizika, související s neschopností splácet svoje závazky a skutečnost, že Provozovatel nemůže tato rizika jakkoliv ovlivnit a tudíž za ně není odpovědný.

VII. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazníkovi vzniká okamžikem nákupu poukázky právo na čerpání plnění ve formě běžně Dodavatelem poskytovaného zboží a služeb v nominální hodnotě všech zakoupených poukázek, a to za ceny, uplatňované i pro ostatní zákazníky ve stejnou dobu. Čerpání plnění je možné na adrese registrované provozovny Dodavatele a v platné otevírací době provozovny.
 2. Zákazník bere na vědomí, že poukázka má formu „na doručitele“ tzn. že může být poskytnuta i třetím osobám.
 3. Zákazník si je vědom, že poukázka je nedělitelná, tzn. že není možné čerpání její nominální hodnoty po částech.
 4. Zákazník je povinen zabránit zneužití poukázek, zejména jejich neoprávněnému použití, opakovanému uplatnění, falšování apod. V případě podezření, týkající se možného zneužití poukázek, je Zákazník povinen neprodleně informovat Provozovatele i Dodavatele.
 5. Zákazník se zavazuje uhradit škodu nebo náklady, které vzniknou Provozovateli nebo pokuty uložené ve správních řízeních, vedených dohledovými orgány, pokud škoda, náklady nebo pokuty vzniknou v důsledku porušení kteréhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek ze strany Zákazníka.
 6. Zákazník se zavazuje pečlivě zvážit, jestli rizika, plynoucí z aktuální finanční situace Dodavatele a jeho schopnost dostat svým závazkům, vzniklým v budoucnosti z prodeje poukázek, je dostatečná a realizovat následný smluvní vztah s Dodavatelem až po tomto pečlivém zvážení. Zákazník současně bere plně na vědomí všechna rizika, související s případnou neschopností Dodavatele splácet svoje závazky a skutečnost, že Provozovatel nemůže tato rizika jakkoliv ovlivnit a tudíž za ně není odpovědný.

VIII. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel poskytuje, prostřednictvím aplikace, Zákazníkům prodej poukázek na čerpání služeb a dodávku výrobků Dodavatele. Provozovatel aplikace vystupuje v roli zprostředkovatele smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Dodavatelem.
 2. Provozovatel má právo odmítnout registraci Dodavatele nebo prodej poukázky Zákazníkovi a to i bez udání důvodu.
 3. Provozovatel je povinen bez zbytečného prodlení zasílat finanční prostředky, získané prodejem poukázek Zákazníkům na registrovaný účet Dodavatele s tím, že mu vzniká nárok na poplatek, dle platného ceníku. Platba na účet Dodavatele bude proti nominální hodnotě poukázky snížena o hodnotu tohoto poplatku v souladu s aktuálním ceníkem Provozovatele.
 4. Provozovatel má právo na poplatek za prodej poukázek dle platného ceníku Provozovatele, hrazený Dodavatelem. Poplatek bude odečten z nominální hodnoty poukázky před zasláním finančních prostředku Dodavateli. Poplatek je nevratný a nezávisí na tom, zda došlo k plnění závazků mezi Dodavatelem a Zákazníkem.
 5. Provozovatel neodpovídá za případné škody, vzniklé neschopností Dodavatele plnit svoje závazky vůči Zákazníkům, ani za škody způsobené zneužitím poukázek.

IX. Postup při používání aplikace

 1. Provozovatel poskytuje prostřednictvím aplikace Zákazníkům prodej poukázek na čerpání služeb a dodávku výrobků Dodavatele. Provozovatel aplikace vystupuje v roli zprostředkovatele smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Dodavatelem.
 2. Dodavatel zaregistruje svoji provozovnu v aplikaci. Okamžikem registrace vzniká zprostředkovatelský smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem. Dodavatel tak dává souhlas s těmito podmínkami i s platným ceníkem Provozovatele.
 3. Zákazník si kupuje prostřednictvím aplikace poukázku na čerpání zboží a služeb Dodavatele ve zvolené nominální hodnotě. Okamžikem nákupu poukázky vzniká mezi Zákazníkem a Provozovatelem zprostředkovatelský smluvní vztah. Současně vzniká mezi Zákazníkem a Dodavatelem smluvní vztah o budoucím nákupu/prodeji zboží a služeb. Zákazník tak dává souhlas s těmito podmínkami.
 4. Veškeré platby Zákazníka proběhnou na účet Provozovatele. Ten bez zbytečných průtahů odešle Dodavateli částku v nominálně hodnotě zakoupené poukázky, ponížené o poplatek za zprostředkování dle platného ceníku Provozovatele. Veškeré platby Provozovatele proběhnou na účet, zadaný Dodavatelem při registraci.
 5. Zákazníkovi nákupem poukázky vzniká právo čerpat zboží a služby dle nabídky a za standardních podmínek Dodavatele.
 6. Dodavateli vzniká okamžikem přijetí peněz za nákup poukázky na účet, uvedený při registraci, závazek plnění vůči Zákazníkovi nebo jinému předkladateli poukázky, ve výši nominální hodnoty poukázky.
 7. Dodavatel je povinen zaplatit Provozovateli poplatek za zprostředkování dle aktuálního ceníku Provozovatele. Částka, zaslaná Provozovatelem na účet Dodavatele bude odpovídat nominální hodnotě zakoupené poukázky, ponížené o tento poplatek.

X. Omezení služeb

 1. Provozovatel upozorňuje uživatele aplikace, že pravděpodobně nebude moci splnit svoje závazky v případě přerušení dodávky elektrické energie, výpadku internetového připojení, v případě vyšší moci nebo v případě nepředvídatelných technických problémů.
 2. Provozovatel je kdykoliv oprávněn ukončit Dodavateli přístup a užívání aplikace a to zejména v případě podezření ze zneužívání služby Dodavatelem nebo třetí osobou. V takovém případě Provozovatel vhodným způsobem informuje Dodavatele, a vyrovná všechny závazky, plynoucí z prodeje poukázek.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit nebo ukončit činnost aplikace.

XI. Ceník služeb

 1. Služby poskytované provozovatelem, tzn. zprostředkování, nákup a prodej poukázek jsou zpoplatněny dle platného ceníku, který je v aktualizované podobě k dispozici na webových stránkách www.stamgastisobe. Provozovatel má za povinnost seznámit klienty se změnou ceníku zveřejněním na webových stránkách aplikace.
 2. Dodavatel výslovně souhlasí, aby poplatky za používání aplikace stamgastisobe.cz a zprostředkování smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Zákazníkem byly Provozovatelem strhávány z prostředků Dodavatele, zasílaných na účet Provozovatelem jako úhrada ceny za poukázek na čerpání zboží a služeb Dodavatele Zákazníkem.
 3. V ceníku jsou uvedeny veškeré platby spojené s užíváním aplikace. Dodavateli ani Zákazníkovi nebudou účtovány náklady ani poplatky v ceníku neuvedené. Náklady spojené s bankovními převody na účet Provozovatele nebo jiné související náklady nese Zákazník sám.

XII. Reklamace

 1. V případě, že na straně Dodavatele dojde ke zjištění jakýchkoliv nestandardních okolností, zejména zcizení či zneužití přístupových údajů k registrovanému bankovnímu účtu nebo jakýchkoliv jiných událostí, které ovlivnily nebo by mohly ovlivnit bezpečnost či správnost prováděných transakcí, je klient povinen o takových skutečnostech neprodleně informovat Provozovatele.
 2. Reklamace musí být učiněna neprodleně a  prostřednictvím kontaktů, uvedených v aplikaci nejpozději do 10-ti pracovních od provedení transakce na klientském účtu.
 3. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Dodavatelem a Zákazníkem a nenese odpovědnost za případnou škodu, způsobenou Dodavateli nebo Zákazníkovi v důsledku zneužití poukázky nebo odmítnutí řádného plnění z nich vyplývajících závazků.
 4. Provozovatel neodpovídá za zneužití registrovaných údajů Dodavatele, které jsou veřejně přístupné na webové stránce aplikace.
 5. Provozovatel rovněž neodpovídá za případy ztráty, vyplývající z rizik, která nemůže ovlivnit nebo může ovlivnit jen částečně, jako jsou ztráty v důsledku hackerského útoku, ztráta v důsledku vládních opatření, rozhodnutí centrální banky a jiných orgánů a v jiných podobných případech. Provozovatel rovněž neodpovídá za škody v důsledku neprovedení platby ve prospěch Dodavatele v případě, že bude zásahem vyšší moci přerušen průběh transakcí nebo v důsledku technických, technologických, legislativních a jiných překážek.

XIII. Ukončení užívání aplikace

 1. Smluvní vztah o zprostředkování mezi Provozovatelem a Zákazníkem se sjednává na dobu neurčitou. Dodavatel je oprávněn kdykoliv požádat provozovatele o ukončení přístupu a užívání aplikace a zrušení jeho registrace.
 2. Provozovatel bez zbytečného odkladu provede vypořádání všech závazků plynoucích z prodeje poukázek.

XIV. Poučení o ochraně spotřebitele

 1. Ustanovení této části obchodních podmínek se použije pouze na osoby v postavení spotřebitele. Občanský zákoník umožňuje od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení stačí ve 14 denní lhůtě odeslat. Lhůta pro odstoupení počíná běžet dnem potvrzení úplné registrace.
 2. Klient má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XV. Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů klientů jsou uvedeny zde: https://www.stamgastisobe.cz/gdpr

XVI. Zásady komunikace a doručování

Veškerá komunikace mezi Provozovatelem, Dodavatelem a Zákazníkem probíhá prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách aplikace. Zprávy zaslané elektronickou poštou (e-mailem) jsou vůči provozovateli účinné pouze tehdy, jsou-li odeslány z registrované e-mailové schránky klienta. Listinné zásilky musí být zasílány na adresu sídla Provozovatele nebo trvalého pobytu či sídla Dodavatele nebo Zákazníka, pokud je poskytne. Prokazatelně odeslané listinné zásilky se mají za doručené desátým dnem ode dne předání provozovateli poštovních služeb, nebude-li vykázáno dřívější doručení.

XVII. Informace o platnosti a účinnosti obchodních podmínek

 1. Obchodní podmínky jsou platné ke dni 1.4.2020 a nahrazují obchodní podmínky dříve přijaté. Nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách společnosti. Provozovatel má za povinnost seznámit klienty s jejich změnou odesláním informace na registrovaný e-mail a upozorněním v klientském účtu.
 2. Na webu www.stamgastisobe.cz jsou uveřejněny všechny dříve platné verze obchodních podmínek, ceníků a souvisejících informací.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací